Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » RODO – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

RODO – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży

Opublikowano: poniedziałek,

Publikujemy klauzulę informacyjną Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży dotyczącą nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Aktualna treść klauzuli jest dostępna na stronach OKE Łomża.

RODO - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży, Al. Legionów 9, Łomża 18-400, NIP 718-17-20-479, Regon 450691754, telefon: 86 47 37 120, e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl, zwana dalej OKE.
 2. Powołano inspektora danych osobowych z którym w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres iod@oke.lomza.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:
  • podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  • pracodawców – na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
  • bezpośrednio od Pani/Pana.
 4. Pani/Pana dane osobowe w OKE w Łomży mogą być przetwarzane w celu:
  • rekrutacji pracowników i współpracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. z 1974 r nr 24, poz. 141 z późn. zmianami, Kodeks cywilny Dz.U. 1964 Nr 16. Poz.93 z późn. Zmianami,
  • realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
  • organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  • organizacji i przeprowadzania szkoleń kandydatów lub szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów oraz prowadzenia ewidencji egzaminatorów na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  • realizacji zamówień publicznych – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz statutowych działań OKE i CKE, współpracownicy OKE w Łomży oraz podmioty uprawnione na podstawie następujących przepisów:
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579).
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony czas:
  • dokumenty związane z procesem rekrutacji – po zakończenia procesu rekrutacji,
  • dokumentacja pracownicza – 50 lat, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
  • nagrania z monitoringu – nie dłużej niż 3 miesiące,
  • dokumentacja egzaminacyjna – do 6 miesięcy,
  • dokumentacja egzaminatorów –
   1. i) wnioski kandydatów od momentu ich realizacji lub utraty ważności, dokumentacja szkoleń – 5 lat,
   2. ii) wpisy do ewidencji egzaminatorów – 50 lat,
  • dokumentacja zamówień publicznych – 5 lat,
  • dane udostępnione w ramach udzielonej zgody na przetwarzanie danych – bezterminowo lub do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • usunięcia danych (prawo to może Pani/Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).
 9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 11. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie