Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Opublikowano: piątek,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych uczniów i ich opiekunów prawnych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole jest Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie. Mamy siedzibę w Mrągowie, przy ulicy Mrongowiusza 65. Możesz się z nami skontaktować:

 • osobiście w siedzibie szkoły: ul. Mrongowiusza 65, 11-700 Mrągowo,
 • telefonicznie: 89 741 31 95,
 • listownie na adres szkoły,
 • z pomocą poczty elektronicznej: zszmragowo@op.pl.

Pozyskiwanie danych

 • Każda osoba, która chce zostać naszym uczniem, podaje swoje dane oraz dane opiekunów prawnych podczas procesu rekrutacyjnego.
 • Jeśli przenosisz się do Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie, Twoje dane przesyła nam poprzednia szkoła.
 • Jeśli uczysz się w naszej Szkole Branżowej lub Zasadniczej Szkole Zawodowej i jesteś zatrudniony jako młodociany pracownik, dane udostępnia nam Twój pracodawca.
 • Jeśli odbywasz kurs zawodowy, organizator prześle nam odpowiednie dane.
 • Od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży otrzymujemy wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych.
 • Niektóre dane możemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie lub od Twoich opiekunów prawnych.

Przetwarzanie danych

Dane uczniów są nam potrzebne do realizacji ustawowych zadań szkoły. Wymóg ich pozyskania i przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie są profilowane.

Odbiorcy danych osobowych

 • W naszej szkole wykorzystujemy dziennik elektroniczny. W tym celu podpisaliśmy umowę o powierzeniu danych z firmą Librus. Posiada ona siedzibę w Katowicach, przy ulicy Korfantego 193.
 • Dane uczniów, którzy chcą zdawać egzamin zawodowy lub maturalny, za ich zgodą musimy przekazać Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
 • Polskie szkoły muszą przekazywać dane do Systemu Informacji Oświatowej zarządzanego przez Centrum Informatyczne Edukacji podległe Ministrowi Edukacji Narodowej.
 • Bez Twojej wyraźnej i dobrowolnej zgody dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych. Podania danych może wymagać wyjazd za granicę organizowany przez szkołę.
 • Czasami musimy przekazać Twoje dane innym podmiotom na ich żądanie z mocy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

 • Dane każdego ucznia są potrzebne przez cały czas jego uczęszczania do naszej szkoły. Dodatkowo są one archiwizowane w sposób określony w przepisach prawa.
 • Dane pozyskane podczas rekrutacji są przechowywane przez trzy miesiące.

Twoje prawa

 • Jeśli dane i ich przetwarzanie nie są wymagane przepisami prawa, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o zgodę.
 • Taką zgodę w każdej chwili możesz cofnąć.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • Jeśli jest to zgodne z prawem, masz prawo do bycia zapomnianym. W takim przypadku możesz zażądać od administratora usunięcia Twoich danych.
 • Masz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, jeśli jest to uzasadnione przepisami.
 • Jeżeli sprzeciwiasz się przetwarzaniu Twoich danych, możesz wnieść do administratora sprzeciw. Jeśli dane przetwarzane są na podstawie Twojej wcześniejszej zgody, nie składaj sprzeciwu, tylko cofnij zgodę.
 • Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czytelnia online