Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Obowiązkowe egzaminy zawodowe?

Obowiązkowe egzaminy zawodowe?

Opublikowano: wtorek,

Dzisiaj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. We wrześniu trafi on do parlamentu. Bardzo wiele z proponowanych zmian dotyczy szkolnictwa zawodowego.

Proponowanym rozwiązaniem na pierwszy rzut oka rzucającym się uczniom jest wprowadzenie obowiązku przystępowania przez uczniów do egzaminów zawodowych. Jego spełnienie będzie warunkiem ukończenia szkoły lub uzyskania promocji do następnej klasy, oczywiście po spełnieniu pozostałych wymagań. Zmiana miałaby być wprowadzona od 1 września 2019 roku.

Kolejną rozważaną nowością istotną dla młodzieży jest możliwość realizowania stażu uczniowskiego przez uczniów technikum. Nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy podniesie poziom umiejętności ucznia. Być może ze względu na staż, dyrektor szkoły będzie mógł zwolnić ucznia w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu. O tym, czy staż będzie realizowany odpłatnie lub nieodpłatnie decyduje pracodawca. Jeśli będzie wypłacał wynagrodzenie, jego koszty będzie mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Nauczycieli przedmiotów zawodowych z pewnością szczególnie zainteresuje jeden z proponowanych zapisów: „Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, są obowiązani doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy poprzez uczestniczenie, raz na trzy lata, w szkoleniu branżowym w wymiarze 40 godzin”. Przewidziano zwrot kosztów podróży związanych z dotarciem na szkolenie poza miejscem pracy nauczyciela oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, oczywiście z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Nad realizacją obowiązkowych szkoleń będzie czuwał dyrektor szkoły.

Kolejna propozycja to wprowadzenie dla jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę obowiązku utworzenia wydzielonego rachunku. Będą tam trafiać dochody uzyskiwane przez szkołę z takich źródeł jak m.in. darowizny oraz z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej. Zgromadzone środki będzie można przeznaczyć na sfinansowanie wydatków bieżących i na cele kształcenia zawodowego. Jedyną możliwością wykorzystania dochodów z wydzielonego rachunku na finansowanie wynagrodzeń osobowych będzie wypłacanie wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia na kursach umiejętności zawodowych.

Proponowanych zmian jest bardzo wiele i obejmują one szeroki zakres. Zachęcamy do zapoznania się z obszerniejszą informacją o zmianach zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wszystkie proponowane zmiany zawarte są w projekcie ustawy.

Czytelnia online