Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018– 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego. Zostały uregulowane szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej. Ponadto ustalono obowiązujące na terenie całego kraju zasady przyznawania punktów decydujących o przyjęciu.

Rozporządzenie dotyczy rekrutacji do:

 1. trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia (dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum);
 2. szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
 3. szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej.

W postępowaniu rekrutacyjnym przelicza się odpowiednie kryteria, które zostały określone w ustawie o systemie oświaty:

 1. wynik egzaminu gimnazjalnego;
 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum odpowiednio oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednych wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:
  1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;
  2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz
 5. oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu, danej części albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.

Pełna treść rozporządzenia.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie