Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » LIST OTWARTY NAUCZYCIELI I RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MRĄGOWIE

LIST OTWARTY NAUCZYCIELI I RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MRĄGOWIE

Mrągowo, 27 grudnia 2016r.

LIST OTWARTY NAUCZYCIELI I RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MRĄGOWIE

W nawiązaniu do przekazanej nam informacji dotyczącej likwidacji technikum żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie kategorycznie sprzeciwiamy się takiemu rozwiązaniu, przedstawiając poniżej swoją opinię na ten temat.

Kierunki gastronomiczne istnieją w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie od drugiej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku i dobrze wpisały się w tradycje szkolnictwa zawodowego w powiecie mrągowskim. Początkowo klasy gastronomiczne w zasadniczej szkole zawodowej dla młodocianych pracowników opierały kształcenie zawodowe na zakładach gastronomicznych w powiecie mrągowskim (PSS, GS-y, stołówki). Od roku 1968 po wybudowaniu nowej siedziby szkoły utworzono pracownię gastronomiczną dla grup odbywających ćwiczenia w warsztatach szkolnych, stołówce Internatu, stołówce pracowniczej ZSZ.

Od 1972 roku w ramach Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie funkcjonowało liceum zawodowe, które po likwidacji tej formy kształcenia zamieniono na szkołę na poziomie technikum. W ciągu niemal sześćdziesięciu lat nie było roku bez naboru do klas gastronomicznych, a bywały takie lata kiedy nabór był organizowany do dwóch równoległych klas, nawet wtedy kiedy w innych szkołach w powiecie również uruchamiano klasy o profilu gastronomicznym. Od 1968 roku dysponujemy bardzo dobrze przygotowaną i systematycznie modernizowaną pracownią do nauczania przedmiotów zawodowych gastronomicznych. Od momentu wprowadzenia zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, posiadający własną pracownię egzaminacyjną, w której odbywają się egzaminy praktyczne. Powierzenie szkole zadania z zakresu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych wiązało się ze znaczącym doposażeniem egzaminacyjnej pracowni gastronomicznej w kosztowne wyposażenie potrzebne do realizacji zadań egzaminacyjnych (ok. 140 000 zł).

Od roku szkolnego 2012/2013, od kiedy zaczęto kształcić w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych według nowej podstawy programowej, kierunek ten wybrało w naszej szkole 172 gimnazjalistów (tj. najwięcej na terenie powiatu mrągowskiego – o 19 osób więcej niż w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie). Decyzja o likwidacji wskazanego wyżej kierunku kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie łączy się nierozerwalnie z decyzją o kontynuacji nauczania tego kierunku w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie, w którym dopiero stosunkowo niedawno otwarto ten kierunek. Szkoła ta nie posiada własnych pracowni gastronomicznych – uczniowie korzystają z zewnętrznych pracowni w Mrągowskim Centrum Kształcenia oddalonych o ok. 1 km od swojej szkoły. Poza tym praktyka lat ubiegłych pokazała, że kilku uczniów, którzy pierwotnie rozpoczęli naukę w ZS nr 2 ostatecznie przeniosło się do Zespołu Szkół Zawodowych. Nadto wskazać należy na przyczyny tych migracji uczniów w trakcie roku szkolnego lub z powodu braku promocji do klasy programowo wyższej. Jako placówka oświatowa potrafimy radzić sobie z tzw. młodzieżą trudną, w szczególności z uczniami potrzebującymi wsparcia pod względem wychowawczym i edukacyjnym. Organizujemy dla nich dodatkowe zajęcia oraz wszelką pomoc pedagogiczno-psychologiczną. Staramy się, aby ukończyli szkołę, zdobyli zawód i stali się pełnowartościowymi i poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż o wyborze placówki do kontynuacji nauczania w tym kierunku nie decydowały kryteria merytoryczne lecz personalne (związane z historią zatrudnienia jednego z członków Rady Powiatu). Porównując obie szkoły Starostwo Powiatowe sugerowało się wynikami egzaminów zewnętrznych, do których przystąpienie nie jest obowiązującym wymogiem lecz wyborem uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do naszej szkoły 504 uczniów (67 z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) w tym 5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Praca z naszą młodzieżą wymaga indywidualizacji w procesie kształcenia. Trudno jest to realizować w klasach liczących powyżej trzydziestu osób. W roku szkolnym 2015/2016 decyzją Starostwa Powiatowego w Mrągowie połączone zostały dwie klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych, w wyniku czego powstała klasa licząca 39 uczniów. Obecnie klasa ta liczy 34 uczniów, wśród których sześć osób posiada opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W tym kontekście chcielibyśmy również otrzymać od Państwa informacje, jak to jest możliwe, że łącząc klasy maturalne w jednej szkole, w tym samym czasie w uruchamianej 16 osobowej klasie w liceum ogólnokształcącym dokonuje się podziału na grupy na zajęciach z informatyki.

Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny związany z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, wykorzystania bazy dydaktycznej i potencjału organizacyjnego szkoły. Umiejscowienie nauczania przedmiotów gastronomicznych w placówce dysponującej zapleczem logistycznym w postaci pracowni, łatwego do nich dostępu czyni wybór naszej szkoły w pełni uzasadnionym. W roku szkolnym 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie przeprowadził w naszej szkole całościową ewaluację zewnętrzną w Technikum nr 2 w Mrągowie, w skład którego wchodzi Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Celem tego badania było sprawdzenie funkcjonowania szkoły we wszystkich jej obszarach. Raport z tych badań, jak również poprzedni, dotyczący pracy zasadniczej szkoły zawodowej powinien być przedstawiony Państwu Radnym w całości celem wyrobienia sobie opinii na temat pracy szkoły. Wyniki tej kontroli pokazały bardzo dobre efekty pracy uczniów i nauczycieli. Żaden z 12 badanych obszarów pracy szkoły przedstawionych w raporcie skierowanym również do organu prowadzącego nie budził jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony kontrolerów zarówno w badaniach z 2011r. dotyczących zasadniczej szkoły zawodowej, jak i badań z lutego 2016r. dotyczących Technikum Nr 2 w Mrągowie. Z dumą odczytywaliśmy wnioski z badań wskazujące na zaangażowanie i duży wkład pracy nauczycieli w realizację obowiązków. W czasie przeprowadzanych prac nad raportami z pracy szkoły zarówno rodzice, jak i partnerzy ze środowiska lokalnego szkoły wskazywali zgodnie na wysoką jakość pracy szkoły.

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych podejmują szereg działań związanych z przygotowaniem i obsługą szkolnych uroczystości ,które odbywają się cyklicznie w Zespole Szkół Zawodowych.

 • wigilia szkolna dla nauczycieli, pracowników obsługi, administracji i zaproszonych gości (uczniowie przygotowują potrawy wigilijne, prezentują stół wigilijny , obsługują gości)
 • Dni Otwarte Szkoły-uroczystość skierowana do uczniów gimnazjów (uczniowie prezentują szkolną gastronomię, przygotowują poczęstunek dla młodszych kolegów )
 • Dni Rodziny – uroczystość skierowana do rodziców naszych uczniów (uczniowie przygotowują słodki poczęstunek, obsługują gości
 • Międzyszkolny Konkurs Motoryzacyjny - uczestnicy konkursu i zaproszeni goście (uczniowie obsługują uczestników w zakresie gastronomii)
 • Dni Honorowego Krwiodawstwa- uczestnicy uroczystości, organizatorzy, zaproszeni goście (uczniowie obsługują uczestników w zakresie gastronomii)
 • Szkolny i Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno-Językowy- uczestnicy konkursu i goście (uczniowie wykonują szereg prac związanych z organizacja konkursu, obsługą uczestników w zakresie gastronomii)

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych podejmują szereg działań związanych z przygotowaniem cateringu i obsługą uroczystości w środowisku lokalnym.

 • Gala Mistrzów Sportu – uczestnicy gali, włodarze miasta i zaproszeni goście (uczniowie co roku przygotowują bankiet i obsługują gości w CKiT)
 • obchody 35 i 40- lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mrągowskiej - uczestnicy obchodów: członkowie stowarzyszenia, włodarze miasta i zaproszeni goście (uczniowie przygotowali bankiet i obsługiwali uczestników uroczystości w CKiT)
 • obchody 65 i 70 - lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Mrągowie - uczestnicy obchodów: przedstawiciele Cechu, zaproszeni goście, rzemieślnicy, włodarze miasta (uczniowie przygotowali bankiet i obsługiwali uczestników uroczystości w CKiT)
 • XIV Mistrzostwa Warmińsko- Mazurskie w Sporcie Pożarniczym – uczestnicy zawodów, włodarze miasta i zaproszeni goście (uczniowie przygotowali bankiet i obsługiwali uczestników uroczystości w CKiT)
 • spotkania z cyklu ,,Rozmowy Sorkwickie”- uczestnicy spotkań, przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zaproszeni goście. (uczniowie pięciokrotnie przygotowywali catering i obsługiwali uczestników spotkań )
 • posiłek wielkanocny dla mieszkańców domu dziecka ,,Nasz Dom”-spotkania z dziećmi (uczniowie co roku przygotowują posiłek wielkanocny odwiedzają dzieci w domu dziecka)

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych podejmują szereg działań związanych z gastronomią- w szkole i poza szkołą ( bez harmonogramu)

 • konferencja pracodawców – 1.XII.2015r Hotel Mercury (uczniowie przygotowywali przekąski i obsługiwali uczestników konferencji)
 • 26.X.2015r –uczniowie uczestniczyli w pokazie wspólnego gotowania 60 znanych Szefów Kuchni i Cukierni w hotelu na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach
 • 24.X.2015r- II Mrągowskie Targi Edukacji i Pracy pod hasłem ,,Jak odnaleźć się na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej” (uczniowie przygotowali słodki poczęstunek)
 • Targi Szkół zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie dla uczniów gimnazjów (uczniowie przygotowali prezentacje szkolnej gastronomii, promując zdrowe żywienie pod hasłem ,,Zdrowe żywienie = myślenie”)
 • w czasie wakacji w Mrągowie (11lipca 2015r i 9 lipca 2016r) odbywały się zawody grillowania ,,The Barbecue Festiwal” organizowane przez Urząd Miasta –wśród uczestników byli też uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych naszej szkoły.
 • 28.11.2016r w naszej szkole odbyła się konferencja dla Dyrektorów pt. „ Reforma szkolnictwa” ( uczniowie przygotowali potrawy kuchni warmińsko- mazurskiej i obsługiwali uczestników konferencji).

Zawsze byliśmy i jesteśmy gotowi do współpracy ze środowiskiem lokalnym wysyłając naszych uczniów na praktyki do lokalnych firm. Nasi uczniowie dobrze się sprawdzają w czasie zawodowych praktyk zagranicznych, czego potwierdzeniem są referencje od pracodawców. Od wielu lat uczniowie Technikum Nr 2 biorą udział w projektach edukacyjnych i społecznych unijnych zarówno tych, których liderem jest organ prowadzący ale również projektach, których motorem do realizacji byli nauczyciele naszej szkoły. Projekty pozwoliły na wyposażenie uczniów naszej szkoły w wiele umiejętności wykorzystywanych później w pracy zawodowej (różnego rodzaje kursy i szkolenia zawodowe) jak i umiejętności o charakterze społecznym pozwalające na aktywny udział w życiu społecznym w środowisku lokalnym. Nie bez znaczenia jest również fakt wykorzystywania środków unijnych, co warto podkreślić, do bezkosztowych szkoleń, w tym szkoleń zagranicznych naszych nauczycieli.

Podejmowane działania w zakresie absorbcji środków unijnych pozwoliły na wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne środki dydaktyczne o znacznej wartości (drukarki 3D, komputery, laptopy, serwery, sprzęt gastronomiczny). Biorąc pod uwagę zmiany, które Ministerstwo Edukacji wprowadza w roku szkolnym 2017/2018 bezzasadnym wydaje się wprowadzanie jakichkolwiek zmian w obecnym czasie. Należy również pozostawić uczniom i ich rodzicom możliwość wyboru kierunku kształcenia i miejsca kształcenia. Obecne działania Starostwa mogą doprowadzić do takiej sytuacji, w której niektórzy gimnazjaliści pozbawieni możliwości wyboru miejsca kształcenia znajdą dla siebie szkołę poza powiatem i tym samym subwencja oświatowa wraz z uczniem zostanie wyprowadzona poza powiat.

Mając na uwadze powyższe argumenty uważamy, że decyzja dotycząca likwidacji kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych w naszej szkole jest chybiona. Utrzymanie tego kierunku w naszej szkole jest społecznie uzasadnione. Decyzja o równoległym uruchomieniu w drugiej szkole kierunku kształcenia istniejącego w naszej szkole nie była naszym zdaniem poparta jakimkolwiek badaniem rynku pracy a zależała jedynie od decyzji Wydziału Oświaty.

Nauczyciele i rodzice uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie