Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» UTRACONA CZY OCALONA TOŻSAMOŚĆ?

UTRACONA CZY OCALONA TOŻSAMOŚĆ?

Motto: „…Bez ojca, bez matki bez rodowodu nie ma ani początku ani też końca życia…” (List do Hebrajczyków7,3; Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallotinum 1990, s. 1364).

To projekt edukacyjny, który został zrealizowany w ramach udziału nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie Ewy Gudaniec w Międzynarodowym Programie Doskonalącym Fundacji Shoah Uniwersytetu Południowej Kaliforni „Nauczanie z użyciem relacji w 21. Wieku”.

Tożsamość jest częścią osobowości każdej istoty ludzkiej. Jest pewnym poczuciem siebie, swojej odrębności od innych. Oznacza także postrzeganie siebie w kontekście historycznym tzn. funkcjonowania w konkretnym czasie i przestrzeni.

Odszukanie własnej tożsamości przez każdego z nas możliwe jest wyłącznie poprzez pamięć o przeszłości oraz dotarcie do źródeł prawdy. Wśród nas żyją jeszcze ludzie, których dotknęło ogromne zło jakim była II wojna światowa. Doświadczenie to odmieniło ich życie w sposób nieodwracalny. Jednak cierpienie tych ludzi nie może pozostać wyłącznie cierpieniem. Ono jest po to, by wyzwolić w nas „…miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego " ja" na rzecz tych, których dotyka cierpienie” (Jan Paweł II Pamięć i tożsamość).

Dar ten powinni otrzymać przede wszystkim ludzie młodzi, by budując na nim swoją przyszłość nie zapomnieli o przeszłości, by zachowali pamięć.

Inspiracją do stworzenia projektu stały się przeżycia ocalałych z Holokaustu: Elżbiety Ficowskiej i księdza Jakuba Romualda Wekslera Waszkinela.

Problem tożsamości jest też udziałem mieszkańców Warmii i Mazur. Mimo, iż przemiany społeczne po II wojnie światowej wydają się być ugruntowane, problem tożsamości dotyczy współczesnego pokolenia mieszkańców regionu. Dlatego też projekt zawiera scenariusze zajęć dotyczących tego zagadnienia. Dzięki współpracy z nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych – Karolem Czerwińskim, Barbarą Sołodyna i Anetą Wiatrow projekt nie ogranicza się wyłącznie do lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie, ale ma charakter interdyscyplinarny. Scenariusze zawarte w projekcie mogą stanowić uzupełnienie zajęć z języka polskiego, religii, języka niemieckiego i godziny wychowawczej. Scenariusze są zgodne z nową podstawą programową i posiadają kompletną obudowę dydaktyczną.

Projekt uzupełnia omówienie tematyki Holokaustu; budowania postaw tolerancji; kształtowania wartości narodowych i uniwersalnych; motywów podejmowanych przez człowieka decyzji i działań; znajomości problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.

Ewa Gudaniec