Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

HISTORIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W MRĄGOWIE

Tradycje szkolnictwa zawodowego w Mrągowie sięgają pierwszych lat po II wojnie światowej. W ramach akcji przesiedleńczych do Mrągowa przybywało coraz więcej osadników zza wschodniej granicy oraz częściowo ze Śląska i Pomorza Wschodniego. Zaczęły powstawać pierwsze zakłady przemysłowe, dla których należało stworzyć zaplecze wykwalifikowanych pracowników technicznych i fizycznych. Staraniem m. in. pracowników ówczesnej Powiatowej Rady Narodowej w Mrągowie oraz z polecenia Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego w Olsztynie przy dużym wkładzie pana Damazego Motylewskiego zostały zorganizowane w Mrągowie podstawy szkolnictwa zawodowego.Miały one na początku charakter klas przysposobienia zawodowego i zarazem klas wyrównawczych dla osób (­szczególnie dla młodzieży) - podejmujących jednocześnie pracę i naukę. Klasy te powstały w kwietniu 1947 roku. Pół roku później, już 8 września 1947 roku dr S. Kotarski reprezentujący Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie otworzył w Mrągowie średnią szkołę zawodową o charakterze publicznym. Pomieszczenia dydaktyczne tej pierwszej placówki kształcącej zawodowo mieściły się przy ulicy Bohaterów Warszawy. W niedługim czasie na jej cele została zaadaptowana była Szkoła Gospodarstwa Domowego przy ulicy Królewieckiej 38 (wówczas Armii Czerwonej). W szkole utworzono klasy wielozawodowe. Uczniowie kształcili się przede wszystkim w poszukiwanych wówczas zawodach: krawiectwo lekkie oraz obróbka metalowa. Takich pracowników poszukiwały ówczesne mrągowskie zakłady pracy.

Skład kadry pedagogicznej pierwszej szkoły był nader skromny ale na ówczesne czasy wystarczający. Dyrektor Damazy Motylewski był nauczycielem matematyki, Henryk Gudelis uczył języka polskiego, Maria Cywińska uczyła krawieckich przedmiotów zawodowych, Zygmunt Wieliczko prowadził przedmioty zawodowe z grupy „metalowej”, natomiast Michał Gałatelis kierował zajęciami świetlicowymi i uczył języka rosyjskiego.

Baza lokalowa przez pierwsze cztery lata funkcjonowania szkoły była nader skromna i nie wystarczała dla stale rosnących potrzeb dydaktycznych i powstających nowych klas. Bardzo trudne warunki istniały wówczas również na warsztatach szkolnych, gdzie odbywały się zajęcia praktycznej nauki zawodu w zawodach mechanicznych. Dopiero od roku szkolnego 1950/1951 nastąpiła znaczna poprawa sytuacji lokalowej, gdyż szkoła wzbogaciła się o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych przy ulicy Warszawskiej. Pomieszczenia te szkoła uzyskała od dyrekcji Technicznej Obsługi Rolnictwa. Nie były one wielkie, ale w znaczny sposób poprawiły ówczesną bazę lokalową szkoły. Z chwilą likwidacji wspomnianego zakładu obiekt został w całości przekazany na potrzeby szkolnych warsztatów. Wraz z rozwojem placówki zmieniał się też jej profil nauczania. Poważną zmianą było ukierunkowanie się na kształcenie techniczne – metalowe - na potrzeby rozwijającego się sektora rolniczego w powiecie mrągowskim. Szkolono wówczas przede wszystkim ślusarzy o profilu - maszyny rolnicze. Cały dział odzieżowy, który od powstania szkoły stanowił jej integralną część został przeniesiony do Bartoszyc. W roku szkolnym 1952/53 poszerzono jeszcze bardziej zakres kształcenia techniczno -mechanicznego, rozpoczęto wówczas kształcenie w klasach zawodowych o profilu samochodowym, co było istotnym uzupełnieniem istniejącego już kierunku rolniczego. W 1952 roku funkcję dyrektora zaczął pełnić Stefan Sroczyński. Rok później funkcję kierownika warsztatów szkolnych objął Henryk Falkiewicz, zastępując na tym stanowisku Teofila Górskiego. Jednocześnie szkoła zmieniła nazwę z Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na Zasadniczą Szkołę Metalową. W 1957 roku nowym dyrektorem został Jerzy Żukowski. Do roku szkolnego 1960/61 szkoła jeszcze kilka razy rozszerzała swój profil kształcenia, przystosowując się do lokalnych możliwości i potrzeb kształcenia zawodowego. W roku szkolnym 1961/62 funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mrągowie zaczął pełnić Tadeusz Balicki.

W latach pięćdziesiątych placówka wzbogaciła się o internat szkolny na około 100 osób. Było to potrzebne, gdyż uczniowie szkoły pochodzili nieraz z odległych miejscowości; ułatwiło to w znacznym stopniu samą organizację placówki pod względem procesu dydaktycznego i planu zajęć.

Od wczesnych lat pięćdziesiątych szkoła rozpoczęła kształcenie młodzieży uczącej się zawodu w miejscowych zakładach przemysłowych oraz u rzemieślników. Wówczas to placówka zaczęła bardzo szybko rozwijać się pod względem oddziałów kształcących młodzież. Wraz z rozwojem „ilościowym” klas szkolnych nie następował jednak rozwój zaplecza socjalnego w postaci nowych miejsc w internacie czy budowy nowego obiektu. Warunki nauki stawały się trudne - szkoła rozpoczęła naukę na dwie zmiany; do południa i po południu. Stały przyrost uczniów (w latach 1956-1966 liczba uczniów zwiększyła się ponad czterokrotnie, w sumie w roku szkolnym 1965/66 uczyło się ponad 600 osób we wszystkich klasach) stał się impulsem dla wybudowania nowej szkoły i obiektów towarzyszących.

Począwszy od roku 1953 warsztaty szkolne pracowały już również jako placówka produkcyjno-usługowa dla ludności i kooperantów z branży przemysłowej. Wówczas też rozwinęła się koncepcja opracowywania własnych wzorów wyrobów przemysłowych, w czym niewątpliwie pomagała własna kadra techniczna. Drugim kierunkiem działalności ówczesnych warsztatów mechanicznych stały się drobne remonty i przeglądy techniczne maszyn rolniczych dokonywanej w kooperacji z istniejącymi wówczas POM-ami. Wśród remontowanych maszyn znajdowały się urządzenia typu: snopowiązałki, brony, silniki do młockarni.

Rozwój działalności warsztatów oraz ciągle pogłębiająca się potrzeba nowych sal lekcyjnych oraz zaplecza mieszkalnego dla uczniów w postaci internatu, a także usilne starania Rady Pedagogicznej przyniosły rezultaty w postaci rozpoczęcia budowy nowego obiektu szkolnego w 1966 roku. W tym samym roku jeszcze nie oddana do użytku szkoła otrzymała imię gen. Karola Świerczewskiego (który przestał być patronem szkoły w wyniku decyzji Rady Pedagogicznej na początku 1990 roku).

5 czerwca 1968 roku szkoła została przeniesiona do nowych budynków przy ówczesnej ulicy Lenina, obecnie Mrongowiusza 65. W kompleksie nowego obiektu znalazły się budynek główny szkoły (w którym do dzisiaj mieszczą się pracownie przedmiotów teoretycznych ogólnokształcących i zawodowych), warsztaty szkoleniowo-produkcyjne kierunku mechanicznego oraz internat szkolny. W związku z tym powiększyły się możliwości działalności dydaktycznej i produkcyjnej szkoły. Mogła ona teraz kształcić uczniów w lepszych warunkach. Wraz z oddaniem do użytku nowego internatu szkoła mogła przyjąć o ponad 100 osób więcej z miejscowości poza Mrągowem, bowiem miejsc w nowym internacie było około 200. Został tym samym zwiększony również nabór kandydatów do szkoły. Pod koniec lat 60-tych w szkole uczyło się około 900 uczniów (w tym około 400 w systemie dla pracujących).

Od początku lat 70-tych, kiedy to funkcję dyrektora objął Henryk Januszewicz szkoła zaczęła się dynamicznie rozwijać w kierunku średniego kształcenia technicznego. W roku szkolnym 1971/72 rozpoczęło swoją działalność Technikum Mechaniczno-Drzewne na podbudowie zaszdniczej szkoły zawodowej. Pojawiły się zatem możliwości wykształcenia średniej kadry technicznej, która tym samym zdobywała dalsze możliwości kształcenia na wyższych uczelniach. Od roku 1974 zaczął działać w omawianej placówce oświatowej Zespół Szkół Zawodowych. W 1975 roku zostają utworzone klasy o kierunku odzieżowym, które 3 lata później stają się fundamentem tworzonego Technikum Odzieżowego dla Dorosłych - współdziałał wydział zaoczny dla absolwentek zasadniczej szkoły zawodowej kierunku krawieckiego. Natomiast od roku 1984 rozpoczyna dzialalność Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej. Na potrzeby kształcenia praktycznego zawodu szkoła została powiększona od marca 1985 roku o nowy budynek warsztatów odzieżowych, który wszedł w skład kompleksu wybudowanego w 1968 roku. W połowie lat 70-tych powstała koncepcja rozwoju kształcenia w innym niż dotychczas kierunku. Przyczyniło się to do utworzenia w 1976 roku Liceum Zawodowego o kierunku gastronomicznym, które przez wiele lat dostarczało wykwalifikowaną młodzież dla zaplecza turystyczno-gastronomicznego miasta i okolic. W 1977 roku dyrektorem szkoły został Włodzimierz Krajczyński, a po siedmiu, latach ,w 1984 roku, Henryk Falkiewicz.

Od połowy lat 80-tych w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie wchodziły następujące szkoły:

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla młodzieży niepracującej
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dla młodocianych pracowników
 • Technikum Mechaniczno - Drzewne - na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
 • Technikum Mechaniczne - dla pracujących – wydział zaoczny
 • Technikum Odzieżowe dla pracujących – wydział zaoczny
 • Technikum Odzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej
 • Liceum Zawodowe o specjalności - gastronom - na podbudowie szkoły podstawowej
 • Technikum Mechaniczne (pięcioletnie) - na podbudowie szkoły podstawowej – rozpoczęło działalność od roku szkolnego 1991/92.

W ramach szkół średnich są kształcone od tego czasu następujące specjalności zawodowe:

 • budowa maszyn (w ramach Technikum Mechanicznego)
 • obróbka skrawaniem (w ramach Technikum Mechanicznego)
 • gastronom (w ramach Liceum Zawodowego)

W ramach nauki w szkołach średnich młodzież uczy się przeciętnie:

 • 11 przedmiotów ogólnokształcących w blokach humanistycznym, matematycznym i języków obcych,
 • 12 przedmiotów z grupy zawodowej (do tego praktyczna nauka zawodu) w szkołach o kierunku mechanicznym; 5 w szkołach o kierunku odzieżowym (do tego również praktyczna nauka zawodu); 4 w liceum o kierunku gastronomicznym.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w trakcie swojej nauki uczestniczą w miesięcznych ciągłych praktykach zawodowych w wiodących zakładach przemysłowych regionu. Do takich zakładów zaliczyć należy: Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Warmia" z siedzibą w Kętrzynie (zakład w Mrągowie), Philips Lighting Farel-Mazury w Kętrzynie, Zakłady Metalowe "Rema" w Reszlu, Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar" w Mrągowie. Natomiast dla uczniów o specjalności gastronomicznej bazę dla organizowania praktyk zawodowych stanowiły zakłady gastronomiczne: PP. Orbis S.A. Hotel "Mrongovia", Ośrodek Wypoczynkowy "Polonez", Wojskowy Ośrodek Kondycyjny i inne. Uczniowie odbywający praktyki zapoznają się z cyklami produkcyjnymi i technologiami, które są wykorzystywane podczas produkcji. Mają zatem możliwość praktycznego zastosowania swojej wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole i zdobycia doświadczenia praktycznego, które przy podjęciu pracy w wyuczonym zawodzie lub dalszej nauki na wyższej uczelni może przynieść wymierne korzyści. W szkoleniu praktycznym biorą udział również prywatne zakłady rzemieślnicze z Mrągowa i okolic. W ilości uczących się uczniów przoduje branża samochodowa i odzieżowa.

Praktycznych umiejętności i zastosowania zdobytej wiedzy uczą się uczniowie na co dzień w mechanicznych i odzieżowych warsztatach szkolnych. Oprócz funkcji szkoleniowa-dydaktycznych warsztaty te mają również za zadanie przygotować młodzież do warunków panujących w firmach przemysłowych danej branży. Stąd też do podstawowych celów tych placówek pomocniczych można zaliczyć produkcję, która jest oferowana jako usługi dla ludności z miasta i okolic, jak również dla licznych kontrahentów z terenu kraju i z zagranicy, w tym państw skandynawskich i Europy zachodniej.

W 1991 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie objął Henryk Jędrzejczyk. W 1992 roku Rada Pedagogiczna opracowała statut szkoły uwzględniający wymogi Ustawy o systemie oświaty z 1991 roku. Pozwala on na lepsze dostosowanie procesu kształcenia i wychowania młodzieży do lokalnych potrzeb środowiska.

W 2000 roku dyrektorem szkoły został Paweł Długoborski i funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkole są 32 oddziały klasowe w tym: 10 klas zawodowych, 6 klas liceum profilowanego, 15 klas technikum, oraz 1 klasa technikum uzupełniającego.

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W pięćdziesięcioletniej historii placówki oświatowej, kształcącej w różnych kierunkach zawodowych, można odnotować wiele spektakularnych sukcesów uczniów tej szkoły. Wielokrotnie brali oni udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na wszystkich szczeblach w kraju, zajmując tam niekiedy czołowe miejsca. Dotyczy to zarówno przedmiotów techniczno zawodowych, jak i ogólnokształcących, w tym również humanistycznych. W roku 1979 w Konkursie Młodych Mistrzów Techniki model frezarki wykonany przez uczniów został wyróżniony II miejscem w kraju. W latach 1972-1986 uczniowie szkół średnich zdobywali wysokie miejsca w finałach ogólnopolskich Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym. Wybitne rezultaty były udziałem uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim czy krajowym. Ponadto młodzież tej szkoły uczestniczyła w licznych konkursach i zawodach: tanecznych, piosenkarskich, recytatorskich zespołów muzycznych, drużyn medyczno- sanitarnych, harcerskich i innych.

W ostatnich latach szkoła organizuje liczne konkursy wiedzy zawodowej szczebla szkolnego i międzyszkolnego, w których to młodzież także zdobywa laury, zajmując często najwyższe miejsca. Poprzez te działania szkoła stara się dostosować do obecnych tendencji na rynku pracy.

Oprócz zamierzeń dydaktycznych szkoła wprowadza liczne innowacje natury wychowawczej, żeby sprostać pojawiającym się coraz częściej różnym problemom wieku młodzieńczego i tym samym efektywniej kształcić i wychowywać.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach typu politechnicznego, jak również humanistycznych, w tym filologicznych i prawniczych, co świadczy o wysokim poziomie nauczania w szkole i doskonałym przygotowaniu kadry pedagogicznej.

Bardzo aktywnie w procesie wychowania uczestniczą rodzice. Dzięki współpracy są możliwe nawet pewne inwestycje związane z unowocześnianiem bazy dydaktycznej. Również dzięki pomocy rodziców szkoła mogła przetrwać trudne chwile i bez przerwy prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Obecnie szkoła bardzo aktywnie uczestniczy w realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie projekcie pod nazwą „Edukacja młodzieży w powiecie mrągowskim”, od września do końca 2009 roku udało się zrealizować szereg działań mających na celu podniesienie jakości nauki w naszej szkole. Ponadto poprzez uczestnictwo w realizowanych kursach uczniowie mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Od września 2009 roku zostały uruchomione zajęcia edukacyjne w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to zajęcia mające na celu rozwój kompetencji kluczowych. Tu zostały zaproponowane uczniom zajęcia z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, informatyki, mechaniki, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości. Uczniowie mogli również skorzystać z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych. Na tych zajęciach istnieje możliwość uzupełnienia swej wiedzy przez uczniów słabszych, nie radzących sobie z materiałem bieżącym w szkole. W tej grupie zaplanowano między innymi zajęcia z: języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, gastronomii.

Wspólnym wysiłkiem uczniów, rodziców i nauczycieli są organizowane przez szkołę imprezy okolicznościowe, poświęcone ważnym rocznicom państwowym oraz świętom. Przygotowane inscenizacje uczniowie prezentują nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Szkoła od samego początku stara się indywidualizować model procesu dydaktyczno – wychowawczego, mając zawsze na uwadze dobro młodego człowieka. Działaniom tym przyświeca myśl Owidiusza „Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca". Szkoła jest bardzo popularna wśród absolwentów mrągowskich i okolicznych szkół gimnazjalnych.