Sprawdź ofertę naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja 2017

Kryteria przyjęć

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryteria
Kryteria główne (I etap postępowania rekrutacyjnego) 200 pkt - ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w I etapie postępowania rekrutacyjnego
1.

Punkty przyznane za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych  na świadectwie ukończenia szkoły:

ocena pkt.

6 - 18 pkt

5 - 17 pkt

4 - 14 pkt

3 - 8 pkt

2 - 2 pkt
72 pkt - ogólna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych z następujących przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły: język polski, matematyka, język obcy obowiązkowy, przedmiot do wyboru wskazany przez szkołę . Świadectwo ukończenia gimnazjum*
2.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przedstawia się w procentach z  :

języka  polskiego, historii  i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,2.

100 pkt - maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

(w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego przyjmuje się, że wynik z przedmiotu: język obcy na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2 z pozostałych części egzaminu mnoży się również przez 0,2) 
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum
4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów  
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 punktów  
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów  
5.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

 

10 punktów  

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

4 punkty  

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 

3 punktów  
6.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 punktów  

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów  

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów  
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 punktów  
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 punktów  
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 punkty  
7. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10 punktów  
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów  
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej, 5 punktów  
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7 punktów  
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3 punkty  
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 2 punkty  
8. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym, 4 punkty  
b) krajowym, 3 punkty  
c) wojewódzkim 2 punkty,  
d) powiatowym 1 punkt.  
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
9. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3 punkty Świadectwo ukończenia gimnazjum
(II etap postępowania rekrutacyjnego)
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z: problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
(III etap postępowania rekrutacyjnego)
Kryteria dodatkowe w przypadku równorzędnych wyników w drugim etapie.
1. Kandydat rodziny wielodzietnej (1) Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium Oświadczenie o wielodzietności kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
2. Kandydat niepełnosprawny Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
5. Kandydat posiadający niepełnosprawne rodzeństwo Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (2) Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)
8.

Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego

wyższy wynik  Szkolne kryteria ex-aequo
9.

Ocena zachowania

wyższa ocena  Szkolne kryteria ex-aequo
  1. Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkół w pierwszej kolejności.
  2. (1) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  3. (2) samotne wychowywanie - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
  4. Wykaz zawodów, (konkursów)wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego  Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,  które mogą być wymienione na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum zawiera ZARZĄDZENIE NR 22  WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY
  5. Do szkoły będą przyjęci kandydaci z największą liczbą punktów, do wyczerpania wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
  6. Kandydat do klasy pierwszej, w trakcie rekrutacji, może równocześnie składać dokumenty do maksymalnie trzech szkół ponadgimnazjalnych, zakładając JEDNO konto w elektronicznym systemie rekrutacji ze wskazaniem kolejności wybranych oddziałów w szkołach
    a) Kandydat składa dokumenty w szkole pierwszego wyboru.