Sprawdź ofertę naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja 2017

Wymagane dokumenty

Absolwent gimnazjum w terminach określonych harmonogramem rekrutacji powinien złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru czynnym codziennie od 7 00 do 15 00 www.zszmragowo.pl następujące dokumenty:

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie(skierowanie na badania wydawane będą w sekretariacie szkoły).

dr Maciej Nadara Gabinet Medycyny Pracy (pokój 29 I piętro) ul. Królewiecka 58(budynek przychodni lekarskiej) 11-700 Mrągowo

2. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Kandydaci przyjęci do technikum przetwórstwa mleczarskiego oraz do branżowej szkoły zawodowej I stopnia w zawodzie kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik muszą wykonać badania w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mrągowie. Listę osób na badania szkoła przekaże po zakończeniu rekrutacji.

Na zajęciach w pracowniach gastronomicznych obowiązuje strój roboczy i ochronny.