Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PSO - język angielski

KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI PISANIA

Ocena Uczeń:
celująca
 • tworzy w pełni spójny, harmonijny i zgodny z tematem tekst użytkowy z całkowitym zachowaniem wymogów danej formy;
 • stosuje szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych;
 • pisze pracę bezbłędną lub popełnia nieliczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne, niezmieniające znaczenia wyrazów;
 • wykazuje pełną konsekwencje w układzie graficznym;
 • dostosowuje styl i rejestr do założonej formy;
 • pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w poleceniu;
bardzo dobra
 • tworzy w pełni zrozumiały, zgodny z tematem tekst z całkowitym zachowaniem wymogów danej formy;
 • stosuje szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych;
 • popełnia sporadyczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, niezakłócające komunikacji;
 • stosuje nieliczne powtórzenia;
 • dostosowuje styl i rejestr do założonej formy;
 • wykazuje pełną konsekwencje w układzie graficznym;
 • pisze teksty mieszczące się w granicach określonych w poleceniu;
dobra
 • potrafi napisać spójny, zrozumiały i zgodny z tematem tekst użytkowy, z zachowaniem wymogów danej formy;
 • stosuje do szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych;
 • popełnia nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne i dość liczne błędy interpunkcyjne i ortograficzne, które nie zakłócają komunikacji;
 • stosuje nieliczne powtórzenia;w większości tekstu potrafi dostosować styl i rejestr do założonej formy;
 • wykazuje pełną konsekwencje w układzie graficznym;
 • przekracza granice określone w poleceniu do +/- 10%.
dostateczna ·        
 • potrafi napisać w większości zrozumiały i częściowo logiczny tekst użytkowy;
 • pisze tekst, który nie zachowuje za onej formy lub/oraz nieznacznie odbiega od tematu;
 • stosuje do wąski zakres struktur gramatycznych i leksykalnych;
 • stosuje liczne powtórzenia;
 • pisze tekst, w którym pojawiają się liczne błędy gramatyczno-leksykalne, liczne błędy interpunkcyjne i ortograficzne, które częściowo zakłócaj ą komunikację;
 • czasem potrafi dostosować styl i rejestr do założonej formy;
 • wyodrębnia graficznie niektóre części pracy;
 • pisze teksty przekraczające granice określone w poleceniu do +/- 20%.
dopuszczająca
 • pisze tekst użytkowy, w którym brak logicznej spójności;
 • pisze tekst znacznie odbiegający od tematu;
 • stosuje bardzo wąski zakres struktur gramatycznych i leksykalnych;
 • popełnia bardzo liczne błędy, znacznie utrudniające komunikację;
 • nie dostosowuje stylu i rejestru do założonej formy;
 • nie wyodrębnia graficznie głównych części pracy;
 • pisze teksty przekraczające granice określone w poleceniu o ponad +/-20%;

KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚI MÓWIENIA (kompetencje komunikacyjne)

Ocena Uczeń:
celująca ·        
 • udziela pełnych odpowiedzi, nie odbiegających od treści zadanych pytań;
 • wypowiada się w sposób logiczny i spójny;
 • prezentuje wielostronne ujęcie tematu;
 • potrafi broni własnego zdania;
 • stosuje urozmaicone struktury leksykalno - gramatyczne;
 • stosuje poprawną wymowę i intonację;
bardzo dobra ·        
 • potrafi zachować się w szerokim repertuarze sytuacji życia codziennego;
 • formułuje spójną i logiczna wypowiedz;
 • popełnia nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócaj ą komunikacji;
 • posługuje się szerokim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych;
 • stosuje poprawną wymowę i intonację;
dobra ·        
 • potrafi zachowa się w szerokim repertuarze sytuacji życia codziennego;
 • potrafi sformułować krótką, spójną i logiczną wypowiedź;
 • wypowiada się komunikatywnie, popełniając dość liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócaj komunikacji;
 • posługuje się zadowalającym zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych;
 • popełnia błędy w wymowie i intonacji;
dostateczna ·        
 • potrafi zachować się w podstawowych sytuacjach życia codziennego;
 • formułuje krótką, nie zawsze spójny i logiczną wypowiedź;
 • popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne, częściowo zakłócające komunikacje;
 • posługuje się dość wąskim zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych;
 • popełnia błędy w wymowie i intonacji;
dopuszczająca ·        
 • z trudem potrafi zachować się w podstawowych sytuacjach życia codziennego;
 • tworzy niespójną i nielogiczną wypowiedź;
 • popełnia bardzo liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które znacznie zakłócają komunikację;
 • posługuje się bardzo ograniczonym zakresem struktur leksykalnych i gramatycznych;
 • popełnia liczne błędy w wymowie i intonacji;

Sprawności słuchania i czytania oceniane są analitycznie, czyli za pomocą testów.

Progi procentowe poszczególnych ocen dla testów:

- celująca - 95%-100%
- bardzo dobra - 94%-85%
- dobra - 70%-84%
- dostateczna - 55%-69%
- dopuszczająca - 40%-54%
- niedostateczna - 0%-39%