Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W Mrągowie

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141) i obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks pracy (Dz. U. nr 21, poz. 94 z 1998 r.) ustala się Regulamin Pracy o treści następującej:

Rozdział I Postanowienia wstępne § 1

  1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
    • Szkole należy przez to rozumieć Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie,
    • Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie,
    • Pracownikach należy przez to rozumieć wszystkich pracowników szkoły,
    • Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Pracy.
  2. Regulamin Pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie ustala porządek wewnętrzny oraz określa związane z działalnocią Szkoły obowiązki pracodawcy i pracowników
  3. Regulamin Pracy obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.
  4. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu Pracy.

§ 2

  1. Z każdym z pracowników zawiera się pisemną umowę o pracę na czas nie określony, określony lub czas wykonywania określonej pracy. Nauczyciele zatrudnieni są również na podstawie mianowania.
  2. Każda z umów, o której mowa w ust. 1 winna określać: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Rozdział II Obowiązki stron stosunku pracy § 3

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  1. Informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą.
  2. Zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodnie z trecią zawartej umowy o pracę.
  3. Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
  4. Zapewnić przestrzeganie dyscypliny pracy przez pracowników, a zwłaszcza przestrzeganie czasu pracy punktualne rozpoczynanie i zakończenie wszystkich zajęć oraz pełne wykorzystanie nominalnego czasu pracy.
  5. Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  6. Zapewnić odpowiednie warunki pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  7. Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
  8. Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników.
  9. Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.
  10. Dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież obuwie robocze.
  11. Przyjmować pracowników, uczniów i ich rodziców w sprawie skarg wniosków i zażaleń.

Dyrektor w każdą środę w godz.9,00-14,00 przyjmuje osobiście w sprawach skarg i wniosków. Rejestr interesantów prowadzi sekretariat szkoły.

§ 4

Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

  1. Do przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
  2. Do przestrzegania Regulaminu Pracy i założeń programu wychowawczego oraz ustalonego w szkole porządku.
  3. Do dokładnego i sumiennego wykonywania polecenia przełożonych,
  4. Do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
  5. Do przejawiania koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywania pomocy podwładnym, ułatwiania adaptacji zawodowej młodym pracownikom.
  6. Dbać o dobro szkoły, chronić jej mienie i używać zgodnie z przeznaczeniem.
  7. Dbać o czystość i porządek swego stanowiska pracy i wokół niego.
  8. Zapobiegać sprzeniewierzeniom i kradzieżom majątku szkoły,
  9. Przestrzegać tajemnicy służbowej.
  10. Podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętność pracy.
  11. Zabezpieczyć po zakończeniu pracy powierzone mu pomieszczenia i ich wyposażenie, narzędzia, dokumenty, pieczęci itp., a także wyłączenia wszystkich urządzeń, które powinny być wyłączone.

Rozdział III Czas pracy § 5

  1. Czas pracy pracowników administracji nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w pięciodniowym tygodniu pracy. Czas pracy pracowników obsługi nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym wynoszącym 4 miesiące. Czas pracy palaczy c.o. w okresie grzewczym może być wydłużony do 12 godzin na dobę. Harmonogram pracy palaczy c.o. ustala ich bezpośredni przełożony- kierownik gospodarczy.
  2. Zakresy czynności oraz godziny pracy pracowników administracji i obsługi ustalane są odrębnie i są opisane w indywidualnych zakresach czynności dla każdego pracownika ( stanowiska).
  3. Liczba wolnych sobót w danym roku kalendarzowym określana jest odrębnymi przepisami. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze mogą być prowadzone w soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia .Zajęcia w szkole zaocznej odbywają się w soboty i niedziele według harmonogramu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
  4. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę.
  5. Pora nocna w szkole obejmuje czas pomiędzy 2200 a 600 dnia następnego. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
  6. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę na wniosek pracownika udzielany jest mu w tym samym wymiarze czas wolny od pracy. W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
  7. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustalona normę może nastąpić także bez wniosku pracownika; w takim przypadku czasu wolnego od pracy udziela się najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
  8. Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin korzystają z 15-minutowej przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy przeznaczonej na spożycie posiłku

§ 6

  1. Czas pracy nauczycieli uwzględniając zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze, jak również samokształcenie i przygotowanie się do zajęć, doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów uczniowskich nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.
  2. Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.
  3. Zadania dodatkowe i czas w jakim mają być realizowane, określa plan pracy Szkoły i indywidualny przydział obowiązków zleconych nauczycielowi przez Dyrektora.

§ 7

Dyrektor może dla niektórych stanowisk pracy ustalić inny czas rozpoczynania i kończenia pracy, jednak z zachowaniem obowiązującego wymiaru czasu pracy.

Rozdział IV Postanowienia porządkowe § 8

Kontrolą dyscypliny pracy i jej oceną zajmuje się Dyrektor.

§ 9

  1. Zwolnienia od pracy są udzielane na zasadach określonych w Kodeksie pracy i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy ( Dz. U. Nr 60, poz. 281).
  2. Pracownik w uzasadnionych przypadkach może być zwolniony z pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia tego udziela Dyrektor Szkoły.
  3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 2 wymagają odnotowania w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych. Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza swoim podpisem. W przypadku nauczycieli zgłoszenie wyjścia w czasie zajęć dydaktycznych winno być zgłoszone Dyrektorowi osobiście, ponieważ musi on na czas nieobecności nauczyciela zapewnić zastępstwo.

§ 10

  1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych, pracownik powinien uprzedzić szkołę.
  2. W razie nie stawienia się do pracy, pracownik jest obowiązany zawiadomić o przyczynie i przewidywanym czasie nieobecności pierwszego dnia jej trwania, jednak nie później niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby, telefonicznie lub drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.
  3. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 będzie usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
  4. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy przedstawiając przyczyny nieobecności lub spóźnienia, a na żądanie Dyrektora także odpowiednie dowody.

§ 11

Po godzinach pracy w pomieszczeniach służbowych można przebywać jedynie w przypadkach uzasadnionych po uzyskaniu zgody Dyrektora i wpisie do specjalnej księgi w sekretariacie Szkoły.

§ 12

Pracownicy zobowiązani są niezwłocznie zgłaszać swoim przełożonym wszelkie przeszkody w wykonywaniu pracy, jak również zawiadamiać przełożonych lub Dyrektora o zakończeniu pracy w celu otrzymania nowego zadania. Nauczycieli obowiązuje sprawdzenie zawiadomień dotyczących zastępstw wywieszanych na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i gdy występują podjęcie ich, bądź zawiadomienie o niemożliwości podjęcia.

§ 13

Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub odrębnych przepisach.

§ 14

Dokumentowanie obecności w pracy pracowników administracji i obsługi polega na podpisaniu się na liście obecności danego dnia, a nauczycieli na wpisaniu tematu zajęć i podpisaniu się w stosownych rubrykach dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć. Pracownicy obowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy.

Rozdział V Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych § 15

  1. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi w dziale VII Kodeksu pracy (art. 152-173).
  2. Przysługujący pracownikowi niepedagogicznemu urlop wypoczynkowy ustalony w planie urlopów przyznaje się w całości lub częściach, z których jedna musi obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pozostałą część urlopu pracownik uzgadnia z Dyrektorem.
  3. Zasady udzielania urlopów nauczycielom reguluje Karta Nauczyciela.
  4. Plan urlopu ustala Dyrektor biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy Szkoły.
  5. Pracownik nie będącym nauczycielem ma prawo w każdym roku kalendarzowym do 4 dni urlopu na żądanie we wskazanym przez siebie terminie. Pracownik zgłasza żądanie urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

§ 16

Dyrektor na pisemny wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami może udzielić mu urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownik zobowiązany jest przekazać obowiązki innemu pracownikowi wyznaczonemu przez przełożonego celem zapewnienia ciągłości pracy.

§ 17

Część urlopu nauczyciela nie wykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, szkolenia wojskowego zostaje zrekompensowana przez Dyrektora w postaci urlopu uzupełniającego do 8 tygodni.

§ 18

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.

§ 19

Pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli złoży w tym celu odpowiednie oświadczenie.

Rozdział VI Ochrona czasu pracy nauczycieli oraz uczniów § 20

Obowiązek przestrzegania godzin pracy dotyczy wszystkich planowanych zajęć w szkole i obejmuje zarówno zajęcia wynikające z planu dydaktyczno-wychowawczego. Dyrektor winien równomiernie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, obciążyć nauczycieli dodatkowo zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi, a także organizacyjnymi.

§ 21

W czasie przeznaczonym na naukę i inne zajęcia przewidziane w planie pracy Szkoły, należy w miarę możliwości zrezygnować z:

  1. Organizowania konferencji, narad i odpraw z udziałem nauczycieli z wyjątkiem konferencji metodycznych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub za jego zgodą,
  2. Udzielania urlopów lub zwolnień od pracy nauczycielom na zjazdy, konferencje lub inne imprezy organizowane przez instytucje i o ile obowiązek zwolnienia nie wynika z odrębnych przepisów.

§ 22

W godzinach przeznaczonych na zajęcia przewidziane w planie pracy Szkoły udział uczniów i nauczycieli w imprezach organizowanych w szkole odbywa się według ustalonego planu imprez i uroczystości szkolnych. Wyjście poza teren szkoły wymaga uzyskania uprzedniej zgody Dyrektora.

§ 23

  1. Zawieszenie zajęć szkolnych lub oderwanie uczniów od zajęć szkolnych może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w przepisach zawartych w Dz. U. Nr 65, poz. 331 z dnia 17.08.1992r. na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora.
  2. Odpracowywanie zajęć w inne dni (soboty) wynika z kalendarza roku szkolnego i jest przyjmowane przez Szkołę w postaci uchwały Rady Pedagogicznej o odrabianiu zajęć szkolnych. W takie dni pracownicy administracji pracują jak w dniu za który szkoła odrabia dzień zajęć.
  3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję aby godziny lekcyjne odbywały się wg skróconego systemu zajęć lekcyjnych

Rozdział VII Ochrona pracy kobiet i młodocianych § 24

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 545).

§ 25

Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie można bez ich zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Nauczycielce będącej w ciąży nie wolno bez jej zgody przydzielić godzin ponadwymiarowych.

§ 26

Kobiety opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza miejsce pracy.

§ 27

Pracownica karmiąca piersią jeśli fakt ten został stwierdzony świadectwem lekarskim ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy, karmiąca więcej niż jedno dziecko do 2 przerw po 45 minut każda. Pracownicy pracującej dziennie mniej niż 4 godziny nie przysługuje przerwa na karmienie.

§ 28

W tutejszej szkole nie zatrudnia się młodocianych, a w szczególności młodocianych, którzy nie ukończyli 16 lat, oraz nie ustalą wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Rozdział VIII Wynagradzanie za pracę § 29

Za wykonywanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości wynikającej z umowy o pracę lub aktu mianowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1997r. (Dz. U. Nr 77, poz. 482 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. (Dz. U. Nr 39, poz. 455.) oraz uchwały Rady Powiatu z dnia 2 września 2000r. (Nr )2000r.

§ 30

  1. Nauczycielom wynagrodzenie za pracę wypłaca się miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym.
  2. Pracownikom nie będącym nauczycielami wynagrodzenie za pracę wypłaca się miesięcznie terminie do dnia 28 każdego miesiąca, z uwzględnieniem, jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego dokonywane jest łącznie z wypłatą wynagrodzenia.
  3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli odbywa się na zasadach określonych u ust. 2.

§31

Wypłata wynagrodzenia następuje na podane przez pracownika konto bankowe a w szczególnych przypadkach za zgodą dyrektora szkoły w gotówce w kasie szkoły w godzinach 11,00-15,00.

§32

Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

Rozdział IX Naruszenie Regulaminu § 33

Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ( art. 52, § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy). W przypadku nauczycieli art. 76 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 34

W rozumieniu niniejszego Regulaminu naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych jest w szczególności:

  1. niewykonanie polecenia przełożonego,
  2. nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,
  3. nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej,
  4. opuszczanie lub spóźnianie się do pracy bez usprawiedliwienia,
  5. zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
  6. przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających albo spożywanie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy lub na terenie szkoły,
  7. fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą,
  8. kradzież, bezprawne użycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia szkoły,
  9. załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy lub wykorzystywanie w tym celu służbowych środków łączności lub innego mienia szkoły.

§ 35

  1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.
  2. Dyrektor może odstąpić od kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowane wobec pracownika innych środków oddziaływania wychowawczego.

§ 36

W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi lub wystąpienia okoliczności łagodzących stosuje się kary porządkowe za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, zgodnie z art. 108-113 Kodeksu pracy i art. 75 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela.

§ 37

O wymierzeniu kary decyduje Dyrektor i powiadamia na piśmie pracownika o ukaraniu. Jeżeli pracownik uzna ukaranie za nieuzasadnione, może w terminie 7 dni wnieść do Dyrektora sprzeciw. Jeżeli Dyrektor w ciągu 14 dni nie odrzuci sprzeciwu pracownika, jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem.

§ 38

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu pracownika Dyrektor podejmuje po zasięgnięciu opinii związku zawodowego, który reprezentuje interesy pracownika.

§ 39

Pracownik, którego sprzeciw został odrzucony, może w terminie 14 dni odwołać się do sądu pracy o uchylenie kary. Po roku nienagannej pracy, karę uważa się za niebyłą

Rozdział X Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe § 40

Każdego nowo przyjętego pracownika obowiązuje przed przystąpieniem do pracy szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.

§ 41

Dyrektor i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zadań w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 42

Dyrektor obowiązany jest:

  1. Zaznajomić każdego nowo przyjętego pracownika z zarządzeniami i przepisami z zakresu bhp i p. ppoż.
  2. Prowadzić systematyczne szkolenia z zakresu bhp.
  3. Organizować pracę zgodnie z przepisami bhp.
  4. Kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, badania okresowe.
  5. Zaopatrzyć określone grupy pracowników w odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej.
  6. Pracodawca zapoznaje pracownika z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Przyjęcie informacji pracownik potwierdza podpisem.

§ 43

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pracownika lub osób postronnych, pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy zawiadamiając o tym Dyrektora.

§ 44

W budynku szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Rozdział XI Nagrody i wyróżnienia § 45

  1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie obowiązków oraz przejawianie inicjatyw w pracy przyczyniają się w szczególny sposób do lepszego funkcjonowania Szkoły.
  2. Nagrody i wyróżnienia mogą być udzielane w następujących formach:
    • nagrody pieniężne- na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania nagród.
    • pochwała pisemna,
    • dyplom uznania.
  3. Decyzję o przyznaniu nagrody opiniuje Rada Pedagogiczna i związki zawodowe i podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z procedurą zawarta w Regulaminie nagród nauczycieli i Regulaminie nagród pracowników.
  4. Fakt przyznania nagrody zostaje odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Rozdział XII Postanowienia końcowe § 46

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawują dyrektor szkoły, wicedyrektor oraz inne osoby posiadające takie uprawnienia określone w ich zakresie czynności.

§ 47

  1. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz szkoły udziela dyrektor szkoły lub pisemnie upoważnione przez niego osoby.
  2. Bez zgody dyrektora lub pisemnie upoważnionej przez niego osoby nie można wydawać na zewnątrz ani udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów ich kserokopii zawierających tajemnice służbowe i państwowe, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.
  3. Osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do kontroli działalności pracodawcy, mają prawo do kontroli po uprzednim okazaniu dokumentów uprawniających do kontroli i powiadomieniu o kontroli dyrektora szkoły lub wicedyrektora. Udostępnieniu i kopiowaniu podlegają tylko te dokumenty, które są niezbędne do wykonywania kontroli.

§ 48

Informacje istotne dla ogółu pracowników są przekazywane w formie ogłoszeń na tablicy lub zarządzeń do podpisu.

§ 49

  1. Dyrektor szkoły( wicedyrektor) przyjmuje interesantów w godzinach pracy szkoły. Interesanci, którzy nie mogą w powyższych godzinach załatwić spraw w szkole winni indywidualnie uzgodnić w sekretariacie szkoły dogodny im termin.
  2. Sekretariat szkoły jest czynny dla pracowników, uczniów i interesantów codziennie w godzinach od 7,00 do 15,00.
  3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku jego nieobecności pisemnie upoważniony nauczyciel szkoły.

§ 50

Pracownik, który odchodzi z zakładu pracy ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań, a w szczególności z przedmiotów i urządzeń, które pobrał w związku z wykonywaną pracą za pomocą karty obiegowej wydawanej przez specjalistę d/s. pracy i płacy.

§ 51

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela.

§ 52

  1. Do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu uprawniony jest Dyrektor.
  2. O wszelkich zmianach, zarządzeniach, zawiadomieniach oraz ogłoszeniach dotyczących praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu Pracy pracownicy będą informowani w formie pisemnej na tablicach ogłoszeń.
  3. Każdy nowo przyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy potwierdza pisemnie przyjęcie postanowień Regulaminu do wiadomości i przestrzegania.
  4. Zmienione postanowienia Regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do wiadomości.

§ 53

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty podania jego treści do wiadomości pracowników w formie zarządzenia oraz poprzez jednoczesne udostępnienie jego treści pracowników pokoju nauczycielskim , sekretariacie szkoły i obowiązuje do czasu jego zmiany.