Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU

Produkty zbożowe i nasiona roślin strączkowych w żywieniu człowieka”.
I Etap - szkolny

Dnia 08.11.2005r. odbył się I Etap – szkolny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu dla klas gastronomicznych. Tematem wiodącym tegorocznej olimpiady są „Produkty zbożowe i nasiona roślin strączkowych w żywieniu człowieka”.  Do konkursu zgłosiło się 31 uczestników z różnych klas:

 • klasa 2TUG – 4 osoby;
 • klasa 3TUG b – 19 osób;
 • klasa 4TUG – 2 osoby;
 • klasa 2TŻGD – 4 osoby.

Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali w ciągu 2 godzin lekcyjnej 70 pytań w formie testu. Maksymalna liczba punktów  do uzyskania – 70. Uczestnicy Olimpiady otrzymali do rozwiązania 70 pytań w formie testów. I część pytań  - 30 – dotyczyła zagadnień z: zasad żywienia człowieka, chemii żywności i ogólnej technologii żywności. II część pytań – 40 – dotyczyła zagadnień z: technologii gastronomicznej.

Skład Komisji I Etapu – szkolnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu – odpowiedzialnej  za przygotowanie i sprawdzanie testów:

 1. Marta Witkowska
 2. Grażyna Kiełczewska

Wszystkie zestawy testów zgodnie z regulaminem są anonimowe. Uczniowie wchodząc na salę kolejno losowali numer, który pisali na swoim zestawie pytań. Po zakończeniu egzaminu pytania zaklejono w kopercie i przedłożono Komisji Przedmiotowej do sprawdzenia. Końcowe wyniki I Etapu Olimpiady szkolnej będą znane 11. 11. 2005 r. Po wyłonieniu trzech najlepszych laureatów Komisja Przedmiotowa prześle dane do II Etapu Olimpiady, który odbędzie się w Olsztynie w lutym 2006 r.

 Ostatecznie do konkursu przystąpiło 25 osób z następujących klas:  Klasa 3TUG b

 1. Ambroziak Artur
 2. Bałdyga Paweł
 3. Bałdyga Wioleta
 4. Banaś Anna
 5. Boruch Marcin
 6. Burek Małgorzata
 7. Darmofał Kamil
 8. Dąbrowski Łukasz
 9. Glinka Michał
 10. Grustowski Sebastian
 11. Koronkiewicz Zbigniew
 12. Korotko Dariusz
 13. Kossakiewicz Magdalena
 14. Narel Sebastian
 15. Plaga Sebastian
 16. Rostkowski Paweł
 17. Skudelski Wojciech
 18. Szawro Wojciech.
Klasa 3TUG a
 1. Cieszyński Krzysztof
 2. Kawałek Radosław.
Klasa4TUG
 1. Mieczkowska Paulina
 2. zulińska Roksana.
Klasa 2TŻGD
 1. Mamot Krystian
 2. Deptuła Piotr
 3. Wieczorkowski Dawid.
 Skład Komisji I Etapu – szkolnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu:
 1. przewodnicząca – mgr Maria Sobieraj
 2. członek – mgr Celina Bączek
 3. członek – mgr inż. Marta Witkowska
 4. członek – mgr inż. Grażyna Kiełczewska
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY o ŻYWIENIU
I Etap -szkolny CEL OLIMPIADY
 • pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia;
 • upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia;
 • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół;
 • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami;
 • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.
  WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem olimpiady może być każdy uczeń technikum, technikum uzupełniającego oraz wszystkich ponadpodstawowych szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości.
 2. We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie.
 3. Olimpiada jest trójstopniowa:
 4. I Etap – szkolny (listopad – I połowa);
 5. II Etap – okręgowy (13-14 styczeń 2006 r.);
 6. II Etap – centralny (30,31 marzec i 1 kwiecień 2006 r.);
 7. Zakończenie Olimpiady – rozdanie dyplomów, nagród, zaświadczeń następuje bezpośrednio po zakończeniu etapu centralnego.
 8. W I etapie – szkolnym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród których wyłaniani są reprezentanci do II etapu. W II etapie zostają wyłonieni kandydaci do udziału w III etapie centralnym.
 9. 5. Szkolną Komisję Konkursową I etapu powołuje dyrektor szkoły z grona nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem problematykę Olimpiady.
 10. 6. Tematykę i sposób prowadzenia eliminacji szkolnych określają Komisje Przedmiotowe w oparciu o elementy treści podstaw programowych i wybranych w danej szkole programów nauczania różnych przedmiotów obejmujących szeroko rozumianą wiedzę o żywności i żywieniu.
 11. 7. Do II etapu – okręgowego kwalifikuje się co najwyżej 3 najlepszych uczniów danej szkoły spośród tych, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia w I etapie (szkolnym).
  PRZEBIEG OLIMPIADY
 1. Komisje Przedmiotowe szkół biorących udział w Olimpiadzie opracowują pytania   dla I etapu, a ponadto mogą przesłać propozycje zadań testowych do wykorzystania przez Komitet Główny przy opracowaniu zadań II i III etapu.
 2. Zadania pisemne we wszystkich etapach Olimpiady są anonimowe. Dane osobowe (imię i nazwisko, szkołę oraz klasę) uczestnik dołącza do pracy w kopercie zaklejonej w obecności członka komisji nadzorującego przebieg danego etapu. Kopertę i pracę pisemną oznacza się tymi samymi kolejnymi symbolami.
 3. Szkolne Komisje Konkursowe I etapu w ciągu 5 dni od zakończenia eliminacji szkolnych wysyłają do Komisji Okręgowej protokół wraz z listą uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady.
  WYNIKI  I Etapu – szkolnego Do II Etapu – Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
 1. Darmofał Kamil – nr 9,  klasa 3 TUG b
 2. Burek Małgorzata – nr 29, klasa 3 TUG b
 3. Bałdyga Wioletta – nr 13. klasa 3 TUG b
Skład Komisji I Etapu – szkolnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu:
 1. przewodnicząca – mgr Maria Sobieraj
 2. członek – mgr Celina Bączek
 3. członek – mgr inż. Marta Witkowska
 4. członek – mgr inż. Grażyna Kiełczewska