Przedmiotowy System Oceniania

z wychowania fizycznego realizowany

w

Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

 

Zasady przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotu wychowanie - fizyczne są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania

w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie.

 

 

Nauczyciele realizujący:

Nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie.

 

Klasy:

Licea profilowane,  technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum uzupełniające.

 

Ocena osiągnięć z wychowania fizycznego powinna spełniać dwie funkcje:

1.           diagnostyczną – opisującą rozwój postępów ucznia, rozpoznającą brak, która jednocześnie weryfikowałaby stosowane przez nauczyciela metody;

 

2.            klasyfikującą – oceniającą poziom opanowania wiedzy, umiejętności   ruchowych, informującą o osiągnięciach ucznia.

 

 

Zadania wiodące w ocenianiu osiągnięć uczniów na lekcji wychowania fizycznego:

 

Specyfika przedmiotu - wychowanie fizyczne- powoduje, że system ma charakter motywacyjny.

 

Wymagania obejmują swoim zakresem treści podstawy programowej, a poziomy wymagań są dostosowane do stanu rozwoju psychofizycznego uczniów.

 

Celem głównym realizacji programu, w którym uczniowie podlegają ocenie jest przygotowanie do dokonywania dojrzałych i właściwych wyborów związanych z aktywnym i wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fizycznej oraz własną sprawnością i zdrowiem, pogłębianie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych, a w przyszłości do przekazania tych wartości następnym pokoleniom.

 

1.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

2.       W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję taką podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony'' wraz z numerem decyzji.

3.      Ocena roczna wynika z ocen semestralnych i nie jest średnią tych ocen.

 

4.      Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności.

 

5.       W roku szkolnym na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują stroje: koszulka sportowa, spodenki, buty na zmianę, dres na zajęcia w terenie.

 

6.      Po otrzymaniu oceny niezadowalającej ze sprawdzianu uczeń ma możliwość poprawy w ciągu dwóch tygodni od daty wykonania zadania.

 

7.      Osoba, która nie mogła wykonać sprawdzianu (w przypadku nieobecności, choroby, itp.) musi zaliczyć go w ciągu dwóch tygodni.

 

8.      Uczeń może poprawić ten sam sprawdzian tylko jeden raz. W tym przypadku stawiamy lepszą ocenę.

 

9.      Uczeń może być nie klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającą połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

Elementy wpływające na ocenę końcową ucznia.

  1. Kontroli i ocenie podlega 6 programowych elementów z danego półrocza, z następujących kategorii:

-         lekkoatletyka

-         piłka siatkowa

-         piłka koszykowa

-         piłka ręczna

-         rytm, muzyka, taniec

-         tenis stołowy

 

  1. Praca na lekcji, przygotowanie do lekcji, prowadzenie rozgrzewki, wykonanie plakatu, gazetki i inna aktywność.

 

  1. Uczestnictwo w zawodach szkolnych, pomoc w organizowaniu zawodów szkolnych i międzyszkolnych, sędziowanie zawodów szkolnych, reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych, przygotowanie i prowadzenie lekcji, systematyczny udział w zajęciach nadobowiązkowych i klubowych.

 

  1. Dbanie o estetykę i wizerunek obiektów sportowych oraz  sprzętu sportowego poprzez pracę własną.

 


Kryteria oceniania i zasady wystawiania oceny semestralnej i rocznej.

 

OCENA  CELUJĄCA - 6

-         uczeń posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego i wykazuje twórczy stosunek do stawianych zadań;

-         spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-         aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną, sportem, rekreacją i odnosi sukcesy.

 

OCENA  BARDZO  DOBRA - 5

-         uczeń opanował materiał przewidziany programem; jest aktywny, podczas lekcji realizuje zadania samodzielnie – bez pomocy nauczyciela;

-         ćwiczenia wykonuje poprawnie technicznie, pewnie, w odpowiednim tempie;

-         zna przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie;

-         potrafi realizować założenia taktyczne,(np. w sportowych grach zespołowych);

-         systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje postępy w osobistym usprawnieniu;

-         postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do przedmiotu nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.

 

 

OCENA  DOBRA - 4

-         uczeń opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym; realizuje zadania z niewielką pomocą nauczyciela;

-         ćwiczenia wykonuje z małymi błędami technicznymi;

-         posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela;

-         pracuje systematycznie nad własnym usprawnieniem i wykazuje stale postępy w tym zakresie;

-         umie ocenić i sprawdzić swój poziom rozwoju fizycznego i motorycznego;

-         postawa i stosunek do przedmiotu nie budzą zastrzeżeń;

-         nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

OCENA  DOSTATECZNA - 3

-         uczeń opanował podstawowe wiadomości programowe, rozumie najważniejsze zagadnienia;

-         realizuje zadania z pomocą nauczyciela;

-         ćwiczenia wykonuje niepewnie z większymi błędami technicznymi;

-         wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym;

-         w wiadomościach z zakresu wychowania fizycznego występują znaczne luki, a tych, które posiada nie potrafi samodzielnie wykorzystać w praktyce;

-         wykazuje małe postępy w usprawnieniu;

-         przejawia braki w zakresie postawy i stosunku do przedmiotu.

 

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – 2

-         uczeń posiada poważne braki wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu;

-         realizuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela;

-         nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym;

-         jest mało sprawny fizycznie i nie podejmuje działań w celu poprawy;

-         ćwiczenia wykonuje niechętnie z dużymi błędami technicznymi;

-         posiada znikome wiadomości z zakresu wychowania fizycznego;

-         wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu;

-         na zajęciach wf przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego;

-         sporadycznie opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia lub jest nieprzygotowany.

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA - 1

-         braki wiedzy ucznia są na tyle duże, że nie rokują nadziei na usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela;

-         opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia lub jest nieprzygotowany;

-         wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia z rażącymi błędami;

-         charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie przedmiotu;

-         ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów;

-         na zajęciach wf wykazuje rażące braki w zakresie wychowania społecznego;

-         swoim postępowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia własnego lub współćwiczących;

-         nie szanuje bazy i sprzętu szkolnego.

 

 

 

 

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego został opracowany przez nauczycieli wchodzących

w skład komisji przedmiotowej nauczycieli.