Program Iuventa pro Arte (młodzi dla sztuki) powstał z myślą o rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów naszej szkoły. Po kilku wcześniejszych sukcesach w różnych konkursach, w roku 2006 opiekunka programu podjęła starania w kierunku wyłonienia dużej grupy osób uzdolnionych w różnych dziedzinach artystycznych. Głównym celem tych działań było i jest zainteresowanie młodych ludzi dziedzictwem kulturowym, językiem, religią, tradycją i obyczajami, uświadomienie im roli postaw narodowo-patriotycznych w życiu człowieka, ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców. Udało się wyselekcjonować dużą grupę osób, pasjonatów w różnych dziedzinach takich jak poezja, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, muzyka.

Uczestnicy programu na zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb i terminów konkursów, gromadzą materiały niezbędne do wykonania konkursowej pracy czy prezentacji oraz szeroko omawiają z opiekunem wszelkie aspekty związane z daną tematyką konkursową. W ten sposób uczniowie znacząco poszerzają swój zakres wiedzy, wykraczając często poza ramy programu nauczania.
Poza tym, udział w konkursach odnosi bardzo pozytywne skutki wychowawcze oraz pobudza wśród młodzieży poczucie przynależności do reprezentowanej szkoły. Młodzi ludzie czują się wyróżnieni - po pierwsze jako laureaci konkursów (często ciesząc się również z otrzymanych nagród rzeczowych), po drugie jako reprezentanci szkoły.


Dobrosława Nysztal