Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

WYCHOWAWCZY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I AGRESJI W SZKOLE

Z uwagi na narastające w szkole zjawisko agresji wśród uczniów należy podejmować działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy. W związku z powyższym w ZSZ Mrągowo realizowany jest Wychowawczy program przeciwdziałania przemocy i agresji. Jego założenia teoretyczne wynikają z podstawowych prawidłowości i zasad psychologii ogólnej i społecznej.

Głównymi celami jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole poprzez dostarczenie młodzieży wiedzy na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania zasad. Program ma również dostarczać wiedzy na temat przyczyn zachowań agresywnych, kształcić umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z sytuacją przemocy i agresji oraz integrować uczniów w klasie i szkole. Podczas realizacji programu wśród uczniów i wśród rodziców zostały przeprowadzone ankiety na temat przemocy i agresji w szkole. Wyniki i analizę ankiet można znaleźć na stronie internetowej ZSZ.

W lutym 2009r. w szkole odbyło się spotkanie uczniów z prokuratorem, który przeprowadził prelekcję na temat odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw związanych ze stosowaniem agresji i przemocy oraz na temat innych aspektów naruszania prawa przez młodzież szkolną.

Przedmiotowy wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy z uwagą i zaciekawieniem wysłuchali referatu Pana Prokuratora Krzysztofa Dębskiego. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziły kwestie związane z przestępczością internetową oraz ustawowym zagrożeniem karami za czyny stanowiące przejaw agresji i przemocy.

Wyniki ankiety przeprowadzonej następnie wśród uczniów wskazują, że przedmiotowy wykład spełnił zakładany cel – uświadomił młodych ludzi o ewentualnych konsekwencjach nagannego zachowania. Uczniowie w ankietach wielokrotnie wskazywali, że wcześniej nie zdawali sobie sprawy ze skutków, jakie może nieść za sobą np. opublikowanie „śmiesznego” filmiku w Internecie, przerobienie legitymacji szkolnej, sfałszowanie podpisu rodzica czy też przeklejenie ceny w markecie na kupowanych produktach.

Następnie na jednej z wywiadówek odbyło się spotkanie rodziców z prokuratorem, który wygłosił prelekcję na temat sankcji karnych grożących młodocianym przestępcom oraz odpowiedzialności rodziców za niedopilnowanie młodocianych dzieci.

Dobrosława Nysztal